Văn hoá của mỗi doanh nghiệp đều được xây dựng dựa trên một số vấn đề căn bản như: triết lý hoạt động của doanh nghiệp; đạo đức kinh doanh; hệ thống hàng hoá và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường; phương thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp; phương thức giao tiếp của doanh nghiệp với xã hội…

The culture of each enterprise is built on a number of basic issues such as: the company's operating philosophy; business ethics; the system of goods and services it provides to the market; the organization and operation of the business; the communication method of the enterprise with the society... These are also the factors that make up the image of Hoang Long culture.

   Và mỗi dân tộc, mỗi quốc gia muốn trường tồn và phát triển phải có nền văn hóa mạnh, văn hóa doanh nghiệp không nằm ngoài phạm trù đó. Phải coi văn hóa như tôn chỉ mục đích của doanh nghiệp mình. Vì vậy xây dựng văn hóa doanh nghiệp là cấp bách, cần thiết và là cái đầu tiên mà mỗi doanh nghiệp cần lưu tâm tới.

Each nation, every country that wants to endure and develop must have a strong culture. Corporate culture is not out of that category. Culture must be considered as the guideline of the purpose of our business. Therefore, building corporate culture is urgent, necessary, thee first content to pay attention to.

 

Nỗ lực xây dựng Bản Sắc Văn Hóa

   Quá trình 17 năm hình thành và phát triển, hình ảnh bảo vệ Hoàng Long đã tạo được dấu ấn đẹp cho khách hàng, đó cũng là niềm tự hào của đội ngũ hơn 2,500 vệ sỹ Hoàng Long trên mọi miền đất nước. Bản sắc văn hóa Hoàng Long được ví “như là một mái nhà” với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chân tình, gắn bó, trách nhiệm và dịch vụ chất lượng… Giá trị này đã được xây dựng, bồi đắp và phát triển bởi Lãnh đạo và Tập thể Cán Bộ, Nhân viên từ Bắc tới Nam với mỗi phút an toàn cùng với màu áo thiên thanh Đẹp và Thân thiện. 

   Hiện nay, Công ty Bảo Vệ Hoàng Long đã có 6 Chi nhánh và Văn phòng đại diện được trải rộng từ Thủ đô Hà Nội đến các thành phố lớn như: TP.HCM, TP. Vinh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ… với tổng số lượng Cán Bộ, Nhân Viên (CBNV) trên 2,500 người. Mỗi cá nhân đều mang theo mình một hành trang văn hóa khác nhau, vì vậy việc gìn giữ và phát triển bản sắc Văn hóa Hoàng Long thật không đơn giản và đây cũng là vấn đề được Ban Lãnh Đạo công ty đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển bền vững của công ty.

Strive to build Cultural Identity

17 years of establishment and development, Hoang Long Security has created a beautiful impression for customers. This is also the pride of a team of more than 2,500 Hoang Long Staff across the country. Hoang Long Cultural Identity is compared to a family. It is the spirit of solidarity, mutural affection, sincerity, attachment, resposibility and quality service...It is built, fostered and developed by the Leaders and Staff from North to South with every minute of safety with a beautiful and friendly.

Currently, Hoang Long Secutiry Company has 6 branches and representative offices spread from Hanoi capital to big cities such as: HCM City, Vinh City, Thua Thien Hue, Da Nang, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Tay Ninh, Binh Phuoc, Long An, Vinh Long, Can Tho,... with the total number of employees over 2,500 people. Each individual carries a different culture. Preserving and developing the cultural identity of Hoang Long is not easy. This is also an issue that the Board of Directors of the company pays special attention to in the company's sustainable development strategy.

 

“Quy tắc ứng xử và văn hóa Hoàng Long

  • Quan hệ nhân viên,
  • Phong cách làm việc và giao tiếp,
  • Giao tiếp với cấp trên, nhân viên cấp dưới, đồng nghiệp ,
  • Quan hệ đối tác kinh doanh với chính quyền địa phương và với báo chí, truyền thông…

   Phương châm “Lấy chất lượng dịch vụ làm động lực phát triển công ty” được xem như là kim chỉ nam cho mọi hành động, theo đồng chí Ngô Thanh Phương (Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Hoàng Long) thì “Chất lượng dịch vụ chính là chất lượng người vệ sỹ”, ngoài những yếu tố khác thì người vệ sỹ của Hoàng Long phải hội đủ các tiêu chuẩn: “NHÂN – NGHĨA – TRÍ – TÍN – DŨNG” vì vậy, khẩu hiệu: “Rèn đức, luyện tài xứng danh vệ sỹ” được tập thể CBNV Hoàng Long, rèn luyện một cách khoa học vận dụng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

"Behavior rules and Hoang Long culture"

  • Employee relations,
  • Working style and communication,
  • Communicate with superiors, subordinate employees and colleagues,
  • Business partnerships with local authorities and with the media...

From there, we can clearly know our position and have proper manners, comply with the law and the rules and regulations of the Company.

The motto "Taking service quality as the driving force for company development" is considered as a guideline for every action. According to comrade Ngo Thanh Phuong (General Director of Hoang Long Security Company), "The quality of service is the quality of the bodyguard". Besides, Hoang Long's bodyguard must meet the following criteria: "Kindness - Upbrightness - Wisdom - Faithfulness - Bravery". Therefore, the slogan:"Forging virtues, practicing skills to deserve the bodyguard" was the collective Hoang Long Staff, scientifically trained to apply creatively in performing tasks.