Công ty Hoàng Long xây dựng chương trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên một cách bài bản nhất, Thời gian đào tạo là một tháng. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành chương trình học tập.

Hoang Long Company builds the most methodical recruitment and training program for employees. The training period is one month. At the end of the class, an exam will be held to issue certificates to students who meet the requirements and complete the study program.

PHẦN I: CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬT

PART I: POLICY – LAW

A. GIÁO DỤC NHẬN THỨC, NHIỆM VỤ BẢO VỆ

A. AWARENESS EDUCATION, PROTECTION DUTIES

Bài 1: Bảo vệ các mục tiêu (văn phòng, nhà máy, xí nghiệp,…).

Lesson 1: Protect the target (office, factory, factory, ...).

Bài 2: Xây dựng tư tưởng, thái độ đúng đắn đối với hoạt động cung cấp bảo vệ – vệ sĩ.

Lesson 2: Building the right mindset and attitude towards activities of providing protection - bodyguards.

Bài 3: Xây dựng tư tưởng yêu nghề bảo vệ – vệ sĩ.

Lesson 3: Building the thought of loving the profession of security - bodyguard.

B. GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT

B. LAW AWARENESS EDUCATION

Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật.

Lesson 1: Basic awareness of the State and Law.

Bài 2: Một số Bộ Luật có liên quan đến công tác bảo vệ.

Lesson 2: Some Laws related to protection work.

Bài 3: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập, thực hiện, áp dụng pháp luật.

Lesson 3: Duties of security guards for the study, implementation and application of the law.

PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ

PART II: PROFESSIONAL PROTECTION - BODYGUARD

A. LÝ THUYẾT

A. THEORY

I. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ:

I. General knowledge of security operations:

Bài 1: Hướng dẫn ghi chép các loại biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.

Lesson 1: Instructions for recording forms, papers, and books in protection activities at the target.

Bài 2: Phương pháp làm báo cáo, biên bản, tường trình sự việc.

Lesson 2: Methods for making reports, minutes, and incident reports.

Bài 3: Anh văn giao tiếp cơ bản.

Lesson 3: Basic English communication.

Bài 4: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng bảo vệ.

Lesson 4: Introduce and guide the use of uniforms, badges, and insignia of the security forces.

II. Phương pháp bảo vệ các mục tiêu

II. Methods of protecting targets

Bài 1: Phương pháp bảo vệ Tòa nhà văn phòng, khu cao ốc.

Lesson 1: Methods of protecting office buildings and buildings.

Bài 2: Phương pháp bảo vệ nhà máy, xí nghiệp sản xuất.

Lesson 2: Methods to protect factories and production enterprises.

Bài 3: Phương pháp bảo vệ siêu thị, nhà sách.

Lesson 3: Methods to protect supermarkets and bookstores.

Bài 4: Phương pháp bảo vệ nhà hàng, khách sạn, khu vui chới, giải trí.

Lesson 4: Methods to protect restaurants, hotels, amusement, and entertainment areas.

Bài 5: Phương pháp bảo vệ sự kiện triển lãm, hội chợ.

Lesson 5: Methods of protecting exhibitions and fairs.

Bài 6: Phương pháp bảo vệ kho bãi, hải cảng.

Lesson 6: Methods to protect warehouses and ports.

Bài 7: Phương pháp áp tải tiền, áp tải hàng hóa.

Lesson 7: Methods of escorting money, escorting goods.

B. THỰC HÀNH

B. PRACTICES

Bài 1: Động tác đội ngũ

Lesson 1: Team movements

Bài 2: Canh gác cơ động

Lesson 2: Mobile sentinel

Bài 3: Xử lý tình huống

Lesson 3: Handling the situation

Bài 4: Cách thức xử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo vệ

Lesson 4: How to use means of support for protection work

Bài 5: Võ thuật: cơ bản, tự vệ, tấn công,…

Lesson 5: Martial arts: basic, self-defense, attack, ...

Bài 6: Sơ cấp cứu

Lesson 6: First Aid

Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy.

Lesson 7: Fire prevention and fighting.

Thời gian đào tạo là một tháng. Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành chương trình học tập.

The training period is one month. At the end of the class, an exam will be held to issue certificates to students who meet the requirements and complete the study program.