***CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ***

Nghiệp vụ bảo vệ là tổng hợp những biện pháp chuyên môn được trang bị cho lực lượng bảo vệ với mục đích đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho con người, tài sản của những cơ quan, doanh nghiệp… hay nói chung là những mục tiêu cần được bảo vệ.

A security operation is a combination of professional measures equipped for security forces with the aim of ensuring security, order, and safety for people and assets of agencies, businesses ... or in general, are targets that need to be protected.

 

Chứng chỉ Nghiệp vụ Bảo vệ được quy định tại: Khoản 7 Điều 4 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:

Security professional certificates are specified in Clause 7, Article 4 of Decree 96/2016 / ND-CP providing for security and order conditions for a number of conditional business investment industries and trades as follows:

 

– Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ bảo vệ là văn bản của cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho nhân viên dịch vụ bảo vệ đạt yêu cầu trong đợt sát hạch.

A security guard training certificate is a document issued by a competent police agency to a security guard who has passed the test.

 

Nghiệp vụ bảo vệ gồm những nội dung sau đây:

Security operation includes the following contents:

 

– Biện pháp về hành chính.

Administrative measures.

– Biện pháp về quần chúng.

Measures on the masses.

– Biện pháp tuần tra và canh gác.

Patrol and guard measures.

 

Trên đây là định nghĩa về chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Above is the definition of the security business certificate. To better understand this you should refer to Decree 96/2016 / ND-CP.