ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU & GIẤY CHỨNG NHẬN ISO - Registering Trademark & ISO Certificate
Loading
***GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU***

Đăng ký nhãn hiệu logo là phương pháp chứng minh tính pháp lý hữu hiệu nhất.

Trademark - Logo registration is the most effective proof of legality

 

Logo cũng thuộc chiến lược đánh vào tiềm thức của người tiêu dùng. Một khi người tiêu dùng có ấn tượng về logo, họ sẽ ghi nhớ và đến khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm/ dịch vụ, họ sẽ lập tức nghĩ ngay đến doanh nghiệp có logo đó. Điều này làm tăng doanh số bán hàng một cách đáng kể.

The logo also belongs to the strategy of hitting the subconscious of consumers. Once consumers have the impression of the logo, they will remember and when there is a need to use the product/service, they will immediately think of the business with that logo. This increases sales significantly.

Điều kiện cần có để được bảo hộ logo

Prerequisites for logo protection

 

Căn cứ theo Điều 72, 74 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, nhãn hiệu logo chỉ được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện sau:

Pursuant to Articles 72, 74 of the 2005 Vietnam Intellectual Property Law, a logo-mark is only protected when the following conditions are satisfied:

Có thể nhìn thấy được: Nhãn hiệu logo phải tồn tại dưới các dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc kết hợp của tất cả yếu tố này với một hoặc nhiều màu sắc.

Visible: Logo-mark must exist in the form of letters, words, drawings, pictures, holograms, or a combination of these elements in one or more colors.

Có khả năng phân biệt: Nhãn hiệu logo của doanh nghiệp phải có khả năng phân biệt với của tổ chức khác. Nhãn hiệu logo của một hàng hóa, dịch vụ được xem là có khả năng phân biệt khi được cấu thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ sự kết hợp của tổng hợp các yếu tố trên.

Be distinguishable: The trademark of an enterprise's logo must be distinguishable from that of another organization. The trademark of a logo of goods or service is considered distinguishable when it is composed of one or several recognizable and memorable elements or a combination of the above factors.

Chấp nhận đơn hợp lệ là kết quả của quá trình thẩm định về mặt hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu. Thẩm định hình thức là quá trình thẩm định viên xem xét các yếu tố như mô tả cấu thành của nhãn hiệu, phân nhóm sản phẩm và dịch vụ xem đã phù hợp với tiêu chí và quy định của pháp luật hay chưa?

Acceptance of a valid application is the result of an examination of the form of a trademark registration application. The appraisal is the process in which the assessor considers factors such as the constituent description of the trademark, the subgroup of products and services that are consistent with the criteria and regulations of the law or not?

 

Căn cứ khoản 6, Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ 2005, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu logo trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có quyền gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Pursuant to Clause 6, Article 93 of the 2005 Intellectual Property Law, the logo protection term is within 10 years from the filing date, with the right to be renewed repeatedly for 10 consecutive years.

Lý do chúng ta phải đăng ký logo là gì?

What is the reason we have to register a logo?

 

 • Chủ sở hữu được toàn quyền sử dụng logo trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Owners are free to use the logo throughout the territory of Vietnam.
 • Có cơ sở pháp lý để ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền đối với logo đã đăng ký. Tạo ưu thế cạnh tranh với đối thủ trong cùng lĩnh vực.
 • There is a legal basis to prevent any infringement of the rights to the registered logo. Create a competitive advantage with competitors in the same field.
 • Tăng khả năng nhận diện thương hiệu.
 • Increase brand awareness.
 • Được pháp luật bảo vệ trước mọi hành vi xâm phạm quyền đối với logo đã đăng ký.
 • Being protected by law from all acts of infringing upon the rights to the registered logo.
 • Quảng bá được thương hiệu 1 cách rộng rãi và tạo niềm tin cho khách hàng.
 • Promote the brand widely and create a trust for customers

Logo Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sỹ Chuyên nghiệp Hoàng Long đã được bảo hộ.

The logo of Hoang Long Professional Bodyguard Service Corporation is protected.

Công ty Hoàng Long tự hào với hình ảnh logo được đăng ký bảo hộ:

Hoang Long Company is proud of the logo image registered for protection:

 

 • Logo hình cầu vai
 • Shoulder spherical logo
 • Bên trong có chữ "BODYGUARD"
 • Inside there is the word "BODYGUARD"
 • Bên dưới là logo hình tròn có hình con rồng
 • Below is a circular logo with a dragon shape
 • Chạy xung quanh vòng tròn là tên của công ty "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SỸ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG".
 • Running around the circle is the name of the company "HOANG LONG PROFESSIONAL SERVICES CORPORATION".
 • Dưới cùng là hình một ngôi sao nhỏ.
 • At the bottom is a small star.
 • Tất cả được thiết kế cách điệu.
 • All are stylized.

Công ty Hoàng Long uy tín, chuyên nghiệp từ hồ sơ năng lực đến nghiệp vụ, hoạt động. Liên hệ ngay: 0931090058 để được tư vấn các dịch vụ. Phương châm của chúng tôi:

Hoang Long Company is reputable and professional from capacity profile to profession and operation. Contact now: 0931090058 for consulting services. Our motto:

"Sự hài lòng của Quý khách là thành công của chúng tôi"

"Your satisfaction is our success"

 

***GIẤY CHỨNG NHẬN ISO*

 

Ngày 18/11/2019, bảo vệ Hoàng Long được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015. Về hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ. Chứng nhận này một lần nữa đưa thương hiệu Hoàng Long nâng lên thêm tầm cao mới. Qua đó tạo được sự uy tín và chuyên nghiệp trong mắt của khách hàng.

On November 18, 2019, the Security Hoang Long was granted the ISO 9001:2015 certificate. About providing security services. This certificate once again brought the Hoang Long brand to a new level. Thereby creating prestige and professionalism in the eyes of customers.

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Đây là phiên bản mới nhất của ISO 9001 – là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. Do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015.

This standard has the full name of ISO 9001:2015 - Quality management system - Requirements. This is the latest version of ISO 9001 - a quality management system standard. Developed and issued by the International Organization for Standardization on September 24, 2015.

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 LÀ VINH DỰ TẬP THỂ BẢO VỆ HOÀNG LONG

ISO 9001:2015 CERTIFICATE IS AN HONOR OF SECURITY HOANG LONG.

Hoàng Long vinh dự đạt được danh hiệu này vì hoàn thành được các tiêu chí:

 • Hướng vào khách hàng: Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng. Đáp ứng 100% nhu cầu an ninh, an toàn cho mục tiêu.
 • Sự lãnh đạo:Đầy năng lực và kinh nghiệm. Hiệu quả trong giám sát, vận hành quy trình và xử lý sự cố.
 • Sự tham gia của mọi người: Phân hóa cấp bậc, bộ máy rõ ràng. Mỗi thành viên Hoàng Long đều có nhiệm vụ riêng, tách nhiệm với vị trí đảm nhiệm.
 • Tiếp cận theo quá trình: Sự vận hành và xử lý sự việc/ rủi ro theo quy trình của ISO 9001:2015 công bố.
 • Cải tiến: Công ty xây dựng các phương án bảo vệ, dịch vụ, kiểm soát và đánh giá dịch vụ khoa học. Cập nhật, sử dụng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ công nghệ cao phục vụ cho nhiệm vụ.
 • Quyết định dựa trên bằng chứng: Mọi sự hợp tác, thỏa thuận, mọi sự sai phạm, xử lý rủi ro đều có bằng chứng cụ thể, quyết định xử lý/ giải quyết vụ việc có xác nhận của các bên. Hồ sơ năng lực đều có File cứng và File mềm theo đúng quy định của Nhà nước
 • Đánh giá nội bộ: Hàng năm, hàng quý chúng tôi thường sẽ đánh giá các nhân viên của mình. Tuyên dương các nhân viên hoạt động tốt trong nhiệm vụ của mình để làm gương.
 • Theo dõi và đo lường sản phẩm/dịch vụ: Đây là một trong những công việc mà Hoàng Long hoạt động khá tốt. Đội ngũ cán bộ chỉ huy khu vực, giám sát sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, tiến độ tại các mục tiêu. Từ đó ban quản lý sẽ đưa ra các đánh giá, nhận xét, thay đổi để mục tiêu trở nên an toàn hơn.

Hoang Long is honored to achieve this title for fulfilling the following criteria:

 • Customer-oriented: We always provide the best service for customers. Meet 100% of security and safety needs for the target.
 • Leadership: Competent and experienced. Effective in monitoring, operating processes and troubleshooting.
 • Participation of people: Divided ranks, clear apparatus. Each member of Hoang Long has their own duties and responsibility.
 • Process approach: Operations and incident/risk handling according to ISO 9001:2015 published rules.
 • Improvement: The company builds protection plans, services, controls and evaluates scientific services. Update and use high-tech support tools and equipment for the mission.
 • Evidence-based decision: All cooperation, agreement, all wrongdoing, risk handling have specific evidence, the decision to handle/resolve the case is certified by the regulations of the State.
 • Internal audit: We usually test our employees every year or quarter. Celebrate those who do well in their duties as an example.
 • Tracking and measuring products/services: This is one of the jobs that Hoang Long does quite well. The team of regional commanders and supervisors will regularly update information and progress at the targets. From there, the management board will make reviews, comments, and changes to make the goal more secure.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG

 

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH PHỤ THUỘC:

 

Địa chỉ: F1/1Q, Đường Số 1, KDC Đồng Danh,  Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại văn phòng: 0283 7650 036

Hotline: 0931 090 058

Mail: [email protected]

 | [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Bến Tre

Đ/c: 185/1, P.Sơn Đông, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

 

Chi Nhánh Bình Dương

Đ/c: 93 Quang Trung, Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chi Nhánh Đồng Nai

Đ/c: 26 đường 2a, khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

 

Chi Nhánh Long An

Đ/c: 437 ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An

 

Chi Nhánh Cần Thơ

Đ/c: 67 quốc lộ 91B, phường Bình An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

 

x