Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện file cứng.