KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DỊCH VỤ BẢO VỆ - GENERAL CONCEPTS OF SECURITY SERVICES
Loading
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DỊCH VỤ BẢO VỆ
 

GENERAL CONCEPTS OF SECURITY SERVICES

1. Khái Niệm:

      Bảo vệ mục tiêu cố định là loại hình bảo vệ phổ thông nhất, tính chất của mục tiêu cố định là không di chuyển bao gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị, phương tiện, nằm cố định trong phạm vi chủ quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng như: Nhà máy, xí nghiệp, kho hàng, bến bãi, trụ sở làm việc, Cao ốc văn phòng, khách sạn, ngân hàng, nhà ở, siêu thị, công trình xây dựng…

2. Yêu cầu của bảo vệ mục tiêu cố định:

     Dựa trên đặc điểm, vị trí, an ninh, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Mục tiêu cố định mà có các yêu cầu riêng cụ thể cho lực lượng làm công tác bảo vệ là đảm bảo an ninh, tài sản, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên và khách hàng đến giao dịch tại mục tiêu.

  1. Concepts

     Fixed target protection is the most common type of protection, and a fixed target is non-movable, including infrastructure systems, assets, equipment, and vehicles, fixed within the micro-sovereignty for legal uses of customers such as factories, factories, warehouses, yards, offices, office buildings, hotels, banks, houses, supermarkets, construction works...

2. Requirements of fixed target protection

     Based on the characteristics, location, security, actual production and business activities, each fixed goal are specific requirements.. Security guards must ensure security, property, fire prevention and labor safety for employees and customers who come to transact at the target.

 

I. CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA  DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH:


1. Công việc chung của mục tiêu cố định:

– Kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái phép gây mất trật tự, phá hoại trộm cắp tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng của cán bộ công nhân viên, đang làm việc và sinh hoạt trong phạm vi khu vực bảo vệ.

– Giám sát và nhắc nhở việc chấp hành các nội quy, quy định của Chủ quản đối với nhân viên, công nhân và khách hàng.

– Kiểm tra, kiểm soát (nếu được phép) người, phương tiện, hàng hoá, vật dụng mang vào hoặc ra.

– Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan có chức năng phối hợp giải quyết kịp thời.

– Ngăn chặn các hành động phạm pháp.

– Kiểm soát hàng hóa mang ra, mang vào mục tiêu.

– Kiểm soát và giám sát công nhân thầu phụ vào thi công trong mục tiêu.

– Không cho phép bất cứ người nào không có giấy tờ tuỳ thân, có dấu hiệu khả nghi, người không theo chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ khi vào Mục tiêu (trừ trường hợp người được thông báo trước thì được miễn thủ tục này).

– Bảo vệ an ninh và tài sản cho cán bộ công nhân viên và khách hàng đến giao dịch tại mục tiêu.

– Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mục tiêu theo định kỳ.

– Thực hiện kiểm tra hệ thống PCCC, diễn tập PCCC định kỳ.

 

I. MAIN WORK OF FIXED GOAL SECURITY SERVICES


1. The general work of the fixed goal

– Promptly prevent illegal infringements that cause disorder and sabotage or theft of property or threaten the lives of employees, working and living within protected areas.

– Monitoring and reminding the observance of the rules and regulations of the Manager for employees, workers and customers.

– Checking and controlling (if allowed) people, vehicles, goods and objects brought in or out.

– Prevent and promptly detect fire and explosion phenomena for immediate handling and notify functional agencies to coordinate and promptly settle them.

– Prevent illegal actions.

– Control the goods brought in and out of the target.

– Control and supervise subcontractors on target construction.

– Do not allow anyone who does not have identification, has suspicious signs, does not follow the instructions of the security guard when entering the Target (except for the notified person in advance, they are exempt from this procedure ).

– Protect security and property for employees and customers to transact at the target.

– Regularly check and control targets periodically.

– Carry out periodic inspection of fire protection system, firefighting exercises.

 

2. Công việc cụ thể bảo vệ mục tiêu cố định:
a. Đối với khách tới mục tiêu cố định:

– Mọi khách đến mục tiêu đều được các nhân viên bảo vệ có thái độ lịch sự, niềm nở, ân cần, tác phong phải nhanh nhẹn thể hiện sự nhiệt tình và trân trọng.

– Phải nắm thông tin về khách bao gồm: Họ tên, làm việc ở cơ quan nào, cần vào gặp ai, lý do gặp, có hẹn trước hay không hẹn trước?….Sau đó đề nghị khách ngồi chờ và dùng điện thoại liên lạc vào văn phòng để thông báo và xin ý kiến của người khách cần gặp.

– Nếu khách được mời vào thì nhanh chóng đăng ký những thông tin về khách vào trong sổ như: Ngày…tháng…năm…vào, giờ vào, giờ ra, họ và tên, số CMND, tài sản mang vào, lý do xin vào v.v… đề nghị khách đăng ký những vật dụng mang vào (nếu có), phát Thẻ Khách cho khách, sau đó chỉ đường cho khách vào tới địa điểm người cần gặp.

– Tạm thời giữ CMND hoặc các giấy tờ khác có liên quan.

– Khi khách ra, kiểm tra lại những vật dụng khách mang vào, thu lại Thẻ Khách, bảo vệ ghi giờ ra vào sổ trực và đề nghị khách ký tên.

– Trả lại CMND hoặc các giấy tờ có liên quan cho khách.

– Đứng lên chào khách và mở cổng cho khách ra.

 

 

  2. Specific work of protecting fixed targets
a. For guests reaching a fixed goal:

– All guests who come to the target are polite, warm, considerate, and show their enthusiasm and respect by the security guards.

– Must know information about the guest including: Full name, working at which agency, who to visit, reason to meet, have an appointment or not in advance?... Then ask the guest to wait and contact the office to inform and consult the customer to meet.

– If the guest is invited, quickly register the guest information into the book such as: Date ... month ... year ... in, entry time, exit time, full name, ID number, property brought in, reasons for asking enter etc… suggest guests to register bring-in items (if any), hand out a Visitor Card to guests, then direct visitors to the place where they need to meet.

– Temporarily keep ID card or other relevant documents.

– When guests go out, check the items that customers brought in, take back the Visitor's Card, the security guard records the check-in time and ask the customer to sign.

– Return the ID card or other related documents to the customer.

– Stand up to greet guests and open the gate for them.

 

 

b. Kiểm tra xuất nhập hàng hoá, nguyên vật liệu, thiết bị máy móc vào mục tiêu cố định:

Trách nhiệm của bảo vệ là không để xảy ra thất thoát hàng hoá tài sản, sự thông đồng, móc nối giữa Thủ Kho và Lái xe hay các đối tượng khác.

  b. Checking the import and export of goods, raw materials, machinery and equipment into fixed targets

It is the security's responsibility not to allow loss of property and collusion between the Treasurer and the Driver or other entities.

c. Nhập hàng vào bảo vệ mục tiêu cố định:

Khi có xe nhập hàng đến, bảo vệ dùng điện thoại nội bộ liên hệ với những người có trách nhiệm trong văn phòng biết, khi có lệnh của văn phòng cho xe nhập hàng vào thì bảo vệ cổng làm tuần tự những việc như sau :

– Kiểm tra, giám sát tất cả xe chở hàng hoá nguyên liệu nhập vào mục tiêu phải dừng lại ở cổng để đăng ký và làm các thủ tục cần thiết.

– Kiểm tra các giấy tờ có liên quan sau đó đăng ký vào trong sổ với đầy đủ mọi chi tiết có trong sổ Nhập hàng.

– Dùng bộ đàm để liên hệ với bảo vệ tuần tra biết để chuẩn bị nhập hàng.

– Khi xe xuống hàng tại Kho, người áp tải hàng phải xuất trình hóa đơn nhập hàng cho nhân viên bảo vệ bên trong cùng với thủ kho theo dõi giám sát hàng xuống có đúng với hóa đơn nhập hàng không, nếu đúng thì bảo vệ tuần tra cùng với thủ kho, người mang hàng đến ký biên bản bản giao và làm các thủ tục cần thiết cho xe ra.

– Khi xe chuẩn bị ra khỏi kho, bảo vệ tuần tra dùng bộ đàm liên hệ với bảo vệ cổng chính biết để chuẩn bị kiểm tra toàn bộ xe một lần nữa để đảm bảo không có hàng hóa tài sản nào cất giấu hoặc tài sản mang ra ngoài mà không có giấy tờ hợp lệ. Sau đó đề nghị lái xe ký tên vào sổ và mở cổng cho xe ra.

 

 

  c. Import goods on fixed target

When there is an incoming truck, the security guard using the internal phone contact to the responsible person in the office. When there is an order from the office to allow the imported truck, the gate guard will do the following things in sequence:

– Check and supervise all vehicles carrying raw materials entering the target must stop at the gate to register and do the necessary procedures.

– Check the relevant papers then register in the book with all details in the Import book

– Use radios to contact a known patrol guard to prepare for shipment.

– When the truck is unloaded at the warehouse, the escort must present the receipt of the goods to the security guard inside together with the warehouse keeper to monitor and supervise the unloading goods in accordance with the receipt. If correct, the security guard together with the store keeper and the person bringing the goods to sign the delivery record and do the necessary procedures for the car out.

– When the vehicle is about to leave the warehouse, the patrol guard uses a radio to contact the known main gate guard to prepare to inspect the entire vehicle again. Make sure there are no hidden assets or assets that are taken out without valid papers. Then ask the driver to sign the notebook and open the gate for the car to exit.

d. Hàng xuất ra ngoài nơi bảo vệ mục tiêu cố định:

Người mang hàng xuất ra phải xuất trình hoá đơn xuất kho cho bảo vệ tuần tra cùng với thủ kho, lái xe làm các thủ tục như sau:

– Trong khi hàng đưa lên xe sẽ có bảo vệ và lái xe, thủ kho đứng giám sát để theo dõi và đối chiếu lệnh xuất kho, phiếu xuất kho và ghi lưu sổ sách về tên hàng, số lượng, kiểm tra thực tế. Sau khi hàng đã lên đủ bảo vệ theo dõi việc đóng khóa cửa xe, hoặc niêm siêu của Hải quan (nếu hàng được xuất đi nước ngoài).

– Khi xe ra cổng, tài xế hoặc Chủ quản phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc hàng được đưa ra ngoài. Bảo vệ ở cổng tiếp tục kiểm tra lệnh xuất kho, phiếu xuất hàng và ghi lưu sổ sách, nếu cần liên lạc với Giám sát kho để kiểm tra lại thông tin, Tài xế ký tên trước khi cho xe ra ngoài.

 

  d. Goods exported out of fixed targets

The person bringing out goods must present the invoice to the patrol guard together with the warehouse keeper and the driver must follow the following procedures:

– While the goods are loaded onto the vehicle, security guards and drivers, the warehouse keeper will supervise to monitor and compare the delivery order, the delivery note and record the goods name, quantity, actual inspection. After the goods are full, the security guard monitors the door lock or the customs seal (if the goods are exported overseas).

– When the car goes to the gate, the driver or the owner must present documents related to the goods being taken out. The guard at the gate continues to check the delivery order, the delivery note and record the books, if necessary, contact the warehouse supervisor to check the information, the driver signs before leaving the car.

e. Tuần tra bảo vệ mục tiêu cố định:

Nhân viên này sẽ đảm nhiệm công việc chính như sau:

– Kết hợp với bảo vệ cổng kiểm tra, giám sát phương tiện đi lại như xe gắn máy, xe đạp của CBCN viên lúc vào làm việc và hết giờ ra khỏi nơi làm việc.

– Cùng với thủ kho kiểm tra giám sát các hoạt động nhập hàng vào kho hoặc đưa xuất hàng hóa vật tư ra ngoài. Ghi chép đăng ký đầy đủ vào sổ sách theo dõi, tổ chức theo dõi và phát hiện những hành vi gian lận trộm cắp tham ô, móc nối trong lúc xuất nhập.

– Giám sát hàng rào bao quanh nhà máy để phòng ngừa công nhân cấu kết với người bên ngoài tuồn hàng ra ngoài.

– Tuần tra nơi công nhân đang làm việc, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi, việc làm vi phạm Nội qui, Qui định của nhà máy có thể dẫn đến mất an toàn lao động.

– Phát hiện những sự cố thiết bị máy móc, sự cố cháy nổ, khi phát hiện phải có biện pháp xử lý khắc phục ngay.

– Bảo vệ tổ chức theo dõi, quan sát, để phát hiện và ngăn chặn những hành vi gian lận trộm cắp, cất giấu tài sản của các đối tượng công nhân viên.

– Phát hiện, ngăn chặn những người có hành vi phá hoại, ngăn chặn những phần tử có hành động đập phá gây rối trật tự trong nhà máy.

– Kiểm tra có hệ thống phương tiện PCCC, luôn đảm bảo tính sẵn sàng hoạt động.

– Kiểm tra các cửa sổ, cửa ra vào đã khoá chưa, tất cả các trang thiết bị dùng điện Văn phòng và Nhà máy khi đơn vị chủ quản và công nhân ra về hết.

– Tuần tra đều đặn toàn bộ khu vực bên trong Nhà máy, Nhà Kho, Văn Phòng, Khu vực hàng rào. Kết hợp với cơ quan chủ quản dán niêm phong và mở niêm phong. Kiểm tra các vị trí đóng khóa hoặc niêm phong của Nhà máy trong trường hợp có nơi đóng khóa hoặc niêm phong.

f. Kiểm tra, kiểm soát cán bộ, công nhân viên ra vào  mục tiêu cố định:

+ Kiểm tra cán bộ công nhân viên khi vào ca:

 – Kiểm tra, nhắc nhở cán bộ công nhân viên vào mục tiêu cố định phải thực hiện nghiêm chỉnh những nội qui của Nhà máy đề ra như: đeo bảng tên, đồng phục (nếu có), chấm công, không mang những chất cháy nổ vào Nhà máy, đăng ký những đồ dùng mang vào v.v…

– Trong giờ làm việc, không được cho công nhân ra khỏi nhà máy, trừ trường hợp được phép của người có thẩm quyền (nếu được phép phải có giấy ra cổng).

– Phải theo dõi nhân viên làm việc vào ca hoặc tan ca phải đúng giờ qui định (trừ trường hợp được phép của cấp có thẩm quyền).

– Nếu cán bộ công nhân viên nào vi phạm lập biên bản và duy trì theo đúng văn bản Nội qui của nhà máy đề ra.

 + Kiểm tra cán bộ công nhân viên khi ra ca:

– Phải kiểm tra khám xét mọi nhân viên bao gồm: Kiểm tra người, các túi quần áo, các túi xách công nhân mang theo, những nơi công nhân có khả năng cất giấu tài sản (ống quần, thắt lưng, đội trên mũ, cốp bên trong yên xe v.v…), để đảm bảo không có tài sản hàng hóa của Nhà máy mang ra cổng mà không có giấy tờ hợp lệ hoặc không được phép của người có thẩm quyền nhà máy.

 + Kiểm tra khi cán bộ công nhân viên ra vào đột xuất:

– Đối với công nhân khi đang làm việc mà ra cổng phải có Giấy ra cổng, Giấy ra cổng phải có chữ ký của Giám đốc hoặc người được ủy quyền thay thế. Mọi giấy tờ trên bảo vệ giữ lại và ghi lưu vào sổ theo dõi. Hàng tuần (hoặc có trường hợp đột xuất) mang sổ và giấy lên báo cáo Phòng nhân sự để theo dõi giám sát.

+ Kiểm soát các nhà thầu phụ và dịch vụ khác ra vào:

– Có một số bộ phận ra, vào Nhà máy, ví dụ: (Xây dựng, gom rác, sửa chữa, áp tải, nấu ăn, các loại dịch vụ khác…) Nếu ra vào thường xuyên phải có danh sách niêm yết tại phòng bảo vệ và được đồng ý bằng ký tên đóng dấu của BGĐ Nhà máy. Nếu không thường xuyên phải được sự đồng ý của BGĐ mỗi lần ra vào.

– Phải thường xuyên kiểm soát chặt chẽ những người trên mỗi khi ra cổng.

– Duy trì Đội trưởng thực hiện nghiêm chỉnh những nội qui, qui định của Nhà máy đề ra.

– Bảo vệ phải quan sát phát hiện và ngăn chặn mọi trường hợp không có nhiệm vụ lai vảng tại khu vực cấm Nhà máy.

  e. Patrol to defend fixed targets

This employee will do the following main jobs:

– Combined with the guard gate to check and supervise vehicles such as motorcycles, bicycles of employees at work and time out of the workplace.

– Together with the warehouse keeper to check and supervise activities of importing goods into the warehouse or bringing out goods and materials. Full registration record in the monitoring book, tracking organization and detecting fraud theft, embezzlement, hooking during import and export.

– Monitor the fence surrounding the factory to prevent workers from interfering with outsiders from slipping goods out.

– Patrol where workers are working, detect and promptly prevent acts and jobs that violate the rules and regulations of the factory can lead to unsafe labor.

– Detecting machine equipment problems, fire and explosion incidents, when detecting, must take immediate remedial measures.

– Protect the organization to monitor and observe to detect and prevent fraudulent acts of theft, hiding assets of employees.

– Detect and prevent people with destructive acts, prevent elements that disrupt the order in the factory.

– Check systematically fire protection facilities, always ensure operational readiness.

– Check that the windows, doors are locked, all the electrical equipment of the Office and the Factory when the owner unit and workers leave.

– Regularly patrol the entire area inside the Factory, the Warehouse, the Office, the fence area. Coordinate with the governing body to seal and open the seal. Check the Factory's locking or sealing.

 

f. Check and control staff, employees in and out of fixed targets:

+ Checking officers and employees when on shift

 – Checking and reminding staff and employees on fixed goals to strictly comply with the rules set out by the factory such as: wearing name boards, uniforms (if any), timekeeping, do not bring explosives into the Factory, register what are brought in etc.

– During working hours, workers are not allowed to leave the factory, except when authorized by the authorized person (if allowed, there must be a gate pass).

 – Must monitor employees working on shift or after shift must be on time (except when permitted by the competent authority).

 – If the officer or employee violates it, they must make a record and maintain it according to the regulation of the factory.

 + Checking officers and employees when the shift is over:

– Must inspect and search all employees including: Person inspection, bags of clothes, bags workers carry, places where workers can hide assets (trouser pants, belts, hats , trunk inside saddle etc…). Ensure there are no Factory merchandise brought to the gate without valid documentation or without authorization of the factory authorized person.

 + Check when employees come in and out unexpectedly

– For workers, while working, they must have a gate exit paper, the exit paper must be signed by the director or an authorized person to replace. All papers above are kept protected and recorded in a logbook. Every week (or there are unexpected cases) bring books and paper to the HR department for monitoring.

+ Control of subcontractors and other services in and out:

– There are a number of subcontractors entering and leaving the Factory, such as: Construction, garbage collection, repair, escort, cooking, other services ... If you go in and out regularly, you must have a list posted in the security room and approved by your signature and stamp of the Board of Directors. If not regularly, the approval of the Board of Directors must be obtained each time.

– Must regularly strictly control those on each exit.

– Maintain the Team Leader to strictly comply with the rules and regulations set out by the Factory.

– Security guards must observe, detect and prevent any no-duty cases in the factory prohibited area.

III. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Trong khi làm nhiệm vụ:

– Phải mặc đúng tác phong, gọn gàng, sạch sẽ, thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, tôn trọng mọi người, cương quyết trước những biểu hiện sai trái. Nói năng tế nhị, khiêm tốn.

– Giữ gìn vệ sinh khu vực và giữ nét đẹp văn hóa nơi công cộng.

2. Giữ gìn bảo mật:

Trong quá trình làm việc bảo vệ không được tiết lộ bất cứ mọi thông tin nào của Nhà máy ra ngoài.

3. Khi gặp tình thế cấp thiết:

– Trong khi làm nhiệm vụ các nhân viên bảo vệ sẽ có phản ứng ngay khi có trường hợp dưới đây xảy ra trong khu vực Nhà máy: Hoả hoạn, tai nạn, sự cố cháy nổ, sự cố máy móc thiết bị hư hỏng, mâu thuẫn cá nhân, gây rối đánh lộn, kẻ gian đột nhập, thiên tai.

– Trong trường hợp khẩn cấp thì nhân viên bảo vệ sẽ hành động một cách nhanh nhất và có trách nhiệm giải quyết bước đầu sự việc. Sau đó làm báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan có thẩm quyền.

 

III. GENERAL PRINCIPLES

1. While on duty

– Must wear the right style, neat, clean, serious, positive working attitude, respect for everyone and be determined before the wrong expression. Speak gently, modestly.

– Keep the area clean and keep the cultural beauty in public.

2. Maintain confidentiality

In the process of working, the security guard is not allowed to disclose any information of the Factory out.

3. When there is an urgent situation

– While on duty, security guards will respond immediately when the following cases occur in the Plant area: Fire, accident, explosion, damaged machinery, personal conflicts, disturbances, intruders, natural disasters.

– In an emergency, the security guard will act quickly and be responsible for initially resolving the incident. Then make a written report to the Competent Authority.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH


1. Nhà máy (Chủ quản):

– Kiểm duyệt phương án, kịp thời cho ý kiến.

– Thông báo Ban lãnh đạo Công ty Bảo vệ Hoàng Long về thời gian bắt đầu tiến hành. Đồng thời gửi cho Phòng Nghiệp vụ bảo vệ những văn bản về Nội qui Nhà máy đang áp dụng hiện nay.

– Cử cán bộ giám sát hoạt động của bảo vệ thông báo kịp thời về chất lượng và hiệu quả của công tác bảo vệ cho Công ty Hoàng Long biết.

 

 IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION OF METHODS FOR PROTECTION OF FIXEDTARGETS


1. Factory (Owner)

– Moderating plans, promptly giving comments.

– Inform the Board of Directors of Hoang Long Security Company about the start time. At the same time, send to the Professional room to protect the documents about the currently applicable Factory Rules

– Assigning the security guard to promptly notify the quality and effectiveness of the security guard to Hoang Long Company.

2. Công ty bảo vệ Hoàng Long:
a. Phòng Nghiệp vụ bảo vệ:

– Cấp phát Công cụ hỗ trợ và các trang thiết bị cho bảo vệ.

– Tổ chức địa điểm doanh trại cho Nhân viên bảo vệ

– Thường xuyên kiểm tra Nhân viên bảo vệ việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng Phương án đề ra, kịp thời phát hiện những thiếu sót, chỉnh lý bổ xung vào phương án bảo vệ mục tiêu cố định cho phù hợp.

– Liên hệ thường xuyên với người đại diện Chủ quản giám sát về bảo vệ, kịp thời nắm thông tin về chất lượng bảo vệ, diễn biến đặc thù mới và đề ra kế hoạch và biện pháp kịp thời.

b. Chỉ huy trưởng (Đội trưởng) khu vực bảo vệ mục tiêu cố định:

– Tổ chức chỉ huy đôn đốc các nhân viên bảo vệ làm việc, lên những phương án cụ thể trong những thời điểm cần thiết.

– Kiểm tra tất cả các nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ về khả năng nắm được nội dung nhiệm vụ cụ thể của vị trí và nhiệm vụ chung của mục tiêu theo phương án.

   2. Hoang Long Security Company
a. Security Professional room:

– Allocate support tools and equipment for protection

– Organize the camp location for the security guard

– Regularly check the security guard the implementation of the tasks in accordance with the proposed plan, promptly detect the shortcomings, adjust and supplement the fixed target protection plan accordingly.

– Regularly contact the representative of the Owner for the supervision of protection, promptly grasp information about the quality of the protection, new specific developments, and propose timely plans and measures.

b. The commander (Captain) of the fixed target protection area:

– Organize, command, urge the security guards to work. Make specific plans in times of need.

– Check all on-duty security guards for their ability to grasp the specific mission content of the target's position and general mission according to plan.

 c. Đội trưởng mục tiêu bảo vệ mục tiêu cố định:

– Triển khai phương án chi tiết đến từng nhân viên bảo vệ trong đội.

– Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn Nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ nghiêm chỉnh như phương án đề ra. Kịp thời phát hiện những sai sót báo cáo về Phòng Nghiệp vụ để thay đổi bổ sung cho phù hợp.

– Họp định kỳ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện phương án và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi nhân viên bảo vệ.

– Báo cáo định kỳ về Phòng Nghiệp vụ của Công ty Hoàng Long xin ý kiến chỉ đạo để đảm bảo thực hiện phương án có hiệu quả.

d. Nhân viên bảo vệ mục tiêu cố định:

– Nắm chắc nội dung phương án, nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí, các qui định và thông báo của cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

– Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện thấy những gì cần bổ xung thay thế cho phù hợp thì nhanh chóng báo cáo với Đội trưởng mục tiêu bảo vệ và chỉ được phép thay đổi khi đã được Phòng Nghiệp vụ bảo vệ phê duyệt.

   c. The target team leader defends the fixed target

– Deploy a detailed plan to each security guard in the team

– Regularly inspect, urge and guide security guards to strictly perform their tasks according to the proposed plan. Timely detecting errors, reporting to the Technical Department to change and supplement accordingly.

– Meeting to periodically review to evaluate the implementation of the plan and the level of completion of each task of each security guard.

– Regularly report to the Professional room of Hoang Long Company for guidance to ensure effective implementation of the plan.

d. Fixed target guard

– To firmly grasp the content of specific plans and tasks of each position, the regulations and notices of the superiors. Seriously carry out the assigned tasks.

– In the course of performing the task, if detecting what needs to be added, replacing accordingly, quickly report to the captain of the protection target and only change when approved by the  security Professional room

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG

 

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH PHỤ THUỘC:

 

Địa chỉ: F1/1Q, Đường Số 1, KDC Đồng Danh,  Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại văn phòng: 0283 7650 036

Hotline: 0931 090 058

Mail: [email protected]

 | [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Bến Tre

Đ/c: 185/1, P.Sơn Đông, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

 

Chi Nhánh Bình Dương

Đ/c: 93 Quang Trung, Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

Chi Nhánh Đồng Nai

Đ/c: 26 đường 2a, khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

 

Chi Nhánh Long An

Đ/c: 437 ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An

 

Chi Nhánh Cần Thơ

Đ/c: 67 quốc lộ 91B, phường Bình An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

 

x