Với tiêu chí hành động “TẤT CẢ VÌ KHÁCH HÀNG”, những lý do nên chọn chúng tôi là:

With the action criterion "ALL FOR CUSTOMERS", the reasons to choose Security Hoang Long are:

 • Bảo vệ Hoàng Long đáp ứng được mọi yêu cầu về quân số với thời gian ngắn nhất. Với hơn 2500 nhân viên bảo vệ và gần 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên thị trường Việt Nam và quốc tế.
 • Security Hoang Long meets all the requirements of numberwith the shortest time. With mỏe than 2500 security guard and nearly 15 years of experience providing services to customers in Viet Nam and international markets.
 • Lực lượng Bảo vệ Hoàng Long được xét tuyển nghiêm ngặt; huấn luyện chuyên nghiệp; nghiệp vụ tinh thông; thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ sát tình hình tại mục tiêu; có đạo đức nghề nghiệp tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.
 • Security Hoang Long Force is strictly recuited; professional training, professional expertise; regularly training in professional skills to close the situation at the target; have good professional ethics, a sense of strict discipline.
 • Luôn có sẵn đội Kiểm tra chất lượng, thường xuyên kiểm tra tại mục tiêu, định kỳ và đột xuất. Lực lượng cơ động luôn túc trực, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp. Hoàng Long đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản cho khách hàng. Chúng tôi cam kết khắc phục ngay lập tức mọi sự cố xảy ra (tài sản, vật chất) trong quá trình tác nghiệp và không phát sinh thêm bất kì chi phí nào khác.
 • Always have a Quality Control team available, regularly checking on target periodically and irregularly. Mobile forces are always on hand, ready to respond to emergency situations. Hoang Long ensures security, order and property safety for customers. We are committed to immediately fix all incidents (assets, material) in the operation process and do not incur any other costs.
 • Chính sách giá cả dịch vụ hợp lý từ phổ thông đến cao cấp. Đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
 • Reasonable service price policy from universal to high-end. Meet all the requirements of customers in the best way.
 • Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ bảo vệ theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 do tổ chức WCERT cấp năm 2019 luôn được Bảo Vệ Hoàng Long áp dụng, liên tục kiểm soát mọi quy trình quản lý nghiệp vụ để cải tiến chất lượng dịch vụ.
 • The Quality control system of security services has been according to ISO 9001:2015, issued by WCERT in 2019, is always applied by Security Hoang Long, continuously controlling all professional management processes to improve the quality service.
 • Chính sách người lao động luôn được Hoàng Long quan tâm, đảm bảo phúc lợi và chế độ đãi ngộ. Thường xuyên khen thưởng, đánh giá định kỳ để mỗi nhân viên của Bảo vệ luôn lấy sự an toàn của khách hàng là mục tiêu hàng đầu, thực hiện nghiêm túc và ứng phó kịp thời.
 • Labor policy is always interested in Hoang Long, ensuring welfare and payment. Regularly rewarding and evaluating periodically so that each Bodyguard always takes the safety of customers as the first priority, implemented seriously and responded promptly.

Phương châm trong công tác bảo vệ an ninh,an toàn của Công ty Hoàng Long:

The motto in the work of security and safety protection of Hoang Long Company:

Sự hài lòng của Quý khách hàng là thành công của chúng tôi

Your satisfaction is our success

 • Đội ngũ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Chỉ huy gương mẫu với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Hoàng Long đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, lấy sự an toàn của Quý khách hàng làm mục tiêu phấn đấu.
 • Exemplary leadership team and commanding staff with many years of experience in the profession, Hoang Long ensures to offer professional and prestigious service quality. The company motto is to take the safety of customers as the target to strive.
 • Bảo vệ Hoàng Long luôn không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng công nghệ, thiết bị an ninh hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ tại mục tiêu. Bên cạnh đó, hình ảnh người bảo vệ được luôn được Bảo vệ Hoàng Long chăm chút, từ đồng phục đến tác phong nghiệp vụ, mang lại sự chuyên nghiệp, chỉn chu nhất cho Quý khách hàng.
 • Security Hoang Long constantly innovates to improve service quality, applies modern technology and equipment to meet the protection standards at the target. In addition, the image of the guard is always taken care of by Security Hoang Long, from uniforms to professional manners, bringing the professionalism and attentiveness to customers.