1. Công tác lập phương án bảo vệ, hoạt động bảo vệ:
1. Establishment protection plan and operation

     Phương án bảo vệ, hoạt động bảo vệ được Phòng Nghiệp vụ chuyên trách công ty bảo vệ Hoàng Long xây dựng một cách khoa học, tối ưu theo yêu cầu của khách hàng và tình hình thực tế tại nơi cần bảo vệ, bảo đảm an toàn và hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

Protection plan and operation are scientifically and optimally developed by Professional Department of Hoang Long Security Company according to the requirements of the customers and the actual situation at the place of protection. Ensure the highest safety and efficiency for customers.

2. Thời gian làm việc:

2. Working time

     Nhân viên bảo vệ Hoàng Long làm việc theo ca liên tục tại mục tiêu theo đúng phương án. Duy trì hoạt động bảo vệ suốt thời gian 24h/ngày, tất cả các ngày trong tuần. Bao gồm ngày Chủ Nhật, ngày lễ, tết mà khách hàng không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.

Security guard Hoang Long works in continuos shifts at the target according to the plan. Maintain protection during 24h per day, all days of the week. Including Sundays, public holidays, New Year, holidays, customers do not have to pay any extra costs.

3. Nhân viên bảo vệ:

3. Security guard:

     Nhân viên bảo vệ Hoàng Long được tuyển chọn theo tiêu chuẩn bắt buộc và quy trình xét tuyển nghiêm ngặt. Trong đó đa số là những người đã từng làm việc trong ngành công an, quân đội có kiến thức chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh. Nhân viên bảo vệ được huấn luyện và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ sát tình hình tại mục tiêu; có khả năng làm việc gắn kết theo nhóm cũng như hành động độc lập, có đạo đức nghề nghiệp tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.

Security guard Hoang Long is selected accoding to the mandatory standards and strict admission process. In which, most of them are people who have worked in the police and military industry with professional knowlegde and extensive experience in the security field. Security guards are trained and regularly fostered in professional skills to protect the situation at the target; ablitity to work in teams; act independently; have good professional ethics, a sense of strict discipline.

4. Đội cơ động và đội kiểm tra chất lượng: 

4. Mobile team and quality inspection team

     Hoàng Long luôn có “lực lượng cơ động” sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp các tình huống báo động. Đội “kiểm tra chất lượng” thường xuyên kiểm tra các mục tiêu, định kỳ và đột xuất nhằm giám sát đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ phát hiện những sơ hở, thiếu sót của nhân viên nhằm chấn chỉnh kịp thời.

Hoang Long always has "mobile force" ready to respond to mergency situations. The "quality inspection" team regularly checks the objectives, periodically and unexpectedly, to monitor and evaluate the quality of security services and detects the loopholes and shortcomings of the staff to correct in time.

     Công ty Hoàng Long luôn cảnh báo những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn và tư vấn biện pháp phòng ngừa với quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh“ nhằm đem lại sự an toàn cao nhất cho khách hàng.

Hoang Long Company always warns of potential risks and advises preventive measures with the point of "prevention is better than cure" in order to bring the highest safety to customers.

5. Bộ phận chăm sóc khách hàng: 

5. Customer Service Department

     Có bộ phận chuyên trách chăm sóc khách hàng thường xuyên gặp gỡ lắng nghe tiếp thu ý kiến của khách hàng; đánh giá chất lượng dịch vụ; cải tiến sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp. Hoàng Long luôn hướng tới nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
There is a dedicated customer care department to regularly meet, listen and absorb customers' opinions; service quality assessment; improve and amend inapproriate issues in the contract performance process. Hoang Long always aims to satisfy all customer requirements.
6. Trang phục của nhân viên bảo vệ và công cụ hỗ trợ trong hoạt động bảo vệ:
6. Security guard's outfit and support tools in protection operations
     Nhân viên bảo vệ Hoàng Long mặc đồng phục màu xanh đặc trưng, đẹp và giản dị mà mạnh mẽ sẽ tô điểm thêm vẻ đẹp cho Nhà máy, Công ty, Xí nghiệp, Ngân hàng, Công trường của khách hàng. Đồng thời họ được trang bị công cụ hỗ trợ phù hợp đúng quy định của Bộ công an đảm bảo hoàn thành tốt xử lý tốt mọi tình huống xảy ra.
Hoang Long Security guards wear unique, beautiful and simple blue uniforms that strongly adorn the factories, companies, factories, banks, construction sites of customers. They are equipped with appropriate support tools in accordance with regulations of the Ministry of Public Security. Hoang Long Staff ensures good completion to handle all situations that happen.
7. Trách nhiệm bồi thường: 
7. Responsibility compensation

     Công ty Bảo vệ Hoàng Long (hoặc công ty bảo hiểm) có trách nhiệm bồi thường 100% các thiệt hại vật chất cho khách hàng do lỗi hoàn toàn của nhân viên bảo vệ Hoàng Long gây ra.
Hoang Long Security Company (or the insurance company) is responsible for 100% compensation for physical damages to customers due to the complete fault of the Hoang Long Security guard.